Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.cus-zyrardow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2008-10-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-03-28

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Dokumentów opublikowanych przed dniem 23 września 2020r (powód: Nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego)
 2. Na stronie mogą znajdować się treści (zdjęcia, obrazy, grafiki, teksty, inne) pochodzące ze źródeł zewnętrznych, które nie znajdują się pod kontrolą autora i w związku z powyższym autor nie ma możliwości zapewnienia ich dostępności. Dlatego też strona nie jest zgodna, ale byłaby zgodna z WCAG 2.1 na poziomach wskazanych poniżej, gdyby treści z niekontrolowanych przez autora źródeł zostały usunięte.

  Zasada

  Wytyczne

  Kryterium sukcesu

  Poziom

  1 – Postrzegalność

  1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

  1.1.1 – Treść nietekstowa

  A

  1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

  1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

  AA

  Treści niekontrolowane przez autora są na stronie w wyraźny sposób oznaczone poprzez umieszczenie dodatkowej informacji w brzmieniu - „treść poza kontrolą autora. (powód: Treść poza kontrolą autora)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

p. o. DYREKTORA Monika Woźniak-Grabek.
E-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl
Telefon: +48468553126

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacja zwrotna

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres

Budynek Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie znajduje się przy ulicy Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów

Dojście do budynku.

Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Przy wejsciu zamontowany jest domofon, który pozwala na komunikację z sekretariatem nie wchodząc do budynku.

Wejście do budynku.

Wejście główne znajduje się z prawej strony budynku od strony Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane ręcznie (szerokość przejścia powyżej 90 cm z niskim progiem 2 cm).


Komunikacja wewnętrzna budynku.

Korytarze na są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części zapewniając komunikację w strefie otwartej. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Na parterze budynku znajduje się kilka pokoi obsługi Interesantów oraz sekretariat W budynku brak toalety dostosowanych dla niepełnosprawnych oraz brak pętli indukcyjnych.
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 
Brak dostępności tłumacza języka migowego. Ewakuacja z budynku. Ewakuacja odbywa się głównym korytarzem.
 
Informację aktualizowano 2022-03-28 - 14:14:56
Informację dodano 2021-09-28 - 14:56:52
Informację wytworzono 2021-09-28 - 14:56:52
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie