Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.cus-zyrardow.pl

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona BIP Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-10-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-10-23.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Skróty klawiaturowe

Używane są standardowe skróty

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zastępca Dyrektora Monika Woźniak-Grabek, sekretariat@cus-zyrardow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48468553126 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Piaskowa 21/23

96-300 Żyrardów

Wejście do budynku:
Dwa wejścia od ulicy ul. Moniuszki wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi otwierane ręcznie (szerokość przejścia powyżej 90 cm z niskim progiem 2 cm).

Komunikacja wewnętrzna budynku:
Korytarze na są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części zapewniając komunikację w strefie otwartej. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Na parterze budynku znajdują się pokoje obsługi Interesantów.

W budynku jest toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych.

Dla osób niedosłyszących dostęna jest pętla indukcyjna.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja z budynku:

Ewakuacja odbywa się głównym korytarzem.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): Przejdz do strony
Informację aktualizowano 2024-03-14 - 21:00:42
Informację dodano 2023-06-15 - 15:56:21
Informację wytworzono 2023-06-15 - 15:56:21
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie