Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
POMOC SPOŁECZNA

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa o pomocy społecznej w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

  • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • Praca socjalna,
  • Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie oferuje następujące formy pomocy:

  • Świadczenia pieniężne:zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

  • Świadczenia niepieniężne:praca socjalna, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc w formie żywności, udzielenie schronienia, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, skierowanie do domu pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu.
Informację aktualizowano 2024-03-14 - 19:49:07
Informację dodano 2021-08-06 - 08:51:28
Informację wytworzono 2021-08-06 - 08:51:28
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie