Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Jak uzyskać pomoc?

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

 1. Ubóstwa,
 2. Sieroctwa,
 3. Bezdomności,
 4. Bezrobocia,
 5. Niepełnosprawności,
 6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. Przemocy w rodzinie,
 8. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. Alkoholizmu lub narkomanii,
 14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.

 

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy - osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc)
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy - rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, opracowanie planu pomocy.
 3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną
 4. Realizacja przyznanych świadczeń

 

Złożenie wniosku

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Centrum przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Żyrardowa, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej – tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji.

Realizacja świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w terminach określonych w decyzji. Wypłaty świadczeń są realizowane w formie przekazów pocztowych lub przelewów na konta osobiste.

Informację aktualizowano 2024-03-14 - 19:59:14
Informację dodano 2024-03-14 - 19:56:37
Informację wytworzono 2024-03-14 - 19:56:37
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie