Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i stałe należą do świadczeń pieniężnych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Uzyskanie  pomocy w formie pieniężnej poza pewnymi wyjątkami uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego.

Kwoty zasiłków oraz kryteriów dochodowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie – 528 zł. Stawki te obowiązują od 1 października 2018 r.

 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia podstawowej potrzeby bytowej. Otrzymanie zasiłku celowego co do zasady uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku celowego nie jest konkretnie określona, ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę sytuację wnioskodawcy oraz możliwości finansowe CUS. Zasiłki celowe należą do fakultatywnych form pomocy społecznej, co oznacza, że organ nie ma obowiązku przyznania świadczenia nawet, jeśli został spełniony warunek nieprzekroczenia kryterium dochodowego.

Osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej albo w wyniku zdarzenia losowego mogą ubiegać się o pomoc nawet po przekroczeniu kryterium dochodu. Kryterium dochodowe nie obowiązuje także dla specjalnego zasiłku celowego. Jest on przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie powinna przekraczać odpowiedniego kryterium dochodowego.

 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie lub możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 528 zł (np. dla rodziny 3 osobowej dochód nie może przekroczyć 3 x 528 zł czyli 1.584 zł).

Wysokość zasiłku ustala się poprzez różnicę między kryterium dochodowym osoby a posiadanym dochodem w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub poprzez różnicę między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Minimalna kwota zasiłku okresowego to 20 zł.

Okres, na jaki przyznaje się zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.  Wysokość zasiłku stałego ustala się poprzez różnicę między kryterium dochodowym osoby lub rodziny a uzyskanym dochodem. Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 645 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Informację aktualizowano 2021-08-06 - 08:57:23
Informację dodano 2021-08-06 - 08:57:23
Informację wytworzono 2021-08-06 - 08:57:23
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie