Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Warunki nabywania prawa do świadczenia z fundusz alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna .

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

  • Braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • Braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł .

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, 1209 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 2a ustawy), a w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje (art. 9 ust. 2b ustawy).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • Zawarła związek małżeński.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona  lub jej przedstawiciel ustawowy jest obowiązani niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ wypłacający świadczenia.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Informację aktualizowano 2024-03-26 - 15:07:08
Informację dodano 2024-03-20 - 15:40:52
Informację wytworzono 2024-03-20 - 15:40:52
Wytwarzający/Odpowiadający Renata Młyńczak
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Fundusz alimentacyjny

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na stronie:

https://www.gov.pl

Składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem:

Portalu Empatia: https://empatia.mpips.gov.pl

Portalu PUE ZUS: https://www.zus.pl

Poralu ePUAP: https://epuap.gov.pl

lub za pomocą bankowości elektronicznej.

 
Informację aktualizowano 2021-02-03 - 23:21:32
Informację dodano 2021-02-03 - 23:21:15
Informację wytworzono 2021-02-03 - 23:21:15
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie