Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I.          Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor z siedzibą przy ul Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów

tel.: 46 855 31 26, 

e-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl

II.          Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1.   pod adresem poczty elektronicznej: iod@cus-zyrardow.pl

2.   pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.          Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.    Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z:

a.     realizacją zadań własnych bądź zleconych Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie określonych przepisami prawa:

- ustawy o pomocy społecznej

- ustawy o świadczeniach rodzinnych

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

a ich podanie jest obligatoryjne.

b.     gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

c.      przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

2.     Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV.          Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V.          Okres przechowywania danych osobowych.

1.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.    Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.          Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

1.       dostępu do treści swoich danych osobowych,

2.       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3.       usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4.       ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5.       przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.          Prawo do cofnięcia zgody.

1.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
2.    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII.          Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.          Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1)      ustawowym,

2)      umownym,

3)      warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.    W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.    W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X.          Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Informację aktualizowano 2021-12-09 - 12:40:58
Informację dodano 2021-07-16 - 13:15:15
Informację wytworzono 2021-07-16 - 13:15:15
Wytwarzający/Odpowiadający Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie