Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej




Zarządzenie 5/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 1 lipca roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Centrum Usług Społecznych Żyrardowie o wartości nie przekraczającej 130.000 złotych

Informację aktualizowano 2021-12-28 - 12:59:34
Informację dodano 2021-12-28 - 12:59:34
Informację wytworzono 2021-12-28 - 12:59:34
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński

Zarządzenie Nr 1/2021 p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Reguaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie o wartości nie przekraczającej  130.000 złotych        

   

Na podstawie art.33 i art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm. oraz §8 ust.5 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/295/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 listopada2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie,   zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie o wartości nie przekraczającej  130.000 złotych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zapoznania się z treścią Regulaminu określonego w §1 oraz do jego stosowania.

 

§3

 

Traci moc Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informację aktualizowano 2021-01-13 - 20:53:57
Informację dodano 2021-01-13 - 20:49:34
Informację wytworzono 2021-01-13 - 20:49:34
Wytwarzający/Odpowiadający Monika Woźniak-Grabek
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie